Aktualności

2016-08-25

Informacja

W dniu 29 sierpnia 2016 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 - pok. nr 22, odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław.


Tel.: (32) 6424-501, wew. 104

więcej »

2016-08-24

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu

31 sierpnia 2016 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu

odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław

 

 

Porządek obrad przewiduje między innymi:

Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Bolesławiu

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ewa Dychtoń

więcej »

2016-08-23

Informacja

W dniu 30 sierpnia 2016 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 - pok. nr 22, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław.


Tel.: (32) 6424-501, wew. 104

więcej »

2016-08-17

Dożynki Gminne 2016

Dożynki Gminne 2016

PROGRAM:
14.30- WIELKI POCZĄTEK!! REMIZA OSP W LASKACH- przywitanie gości- przejazd KOROWODU do bolesławskiego Parku!!!!
15.00- Koncert Orkiestry Dętej Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" w Bukownie
15.30- Poświęcenie Wieńców Dożynkowych i Chleba. Przekazanie Chleba Wójtowi Gminy Bolesław przez Starostów Dożynkowych
16.00- TURNIEJ SOŁECTW- "HECA na 12 FAJEREK"
18.00- Zespół IV LO z Olkusza
19.00- Gwiazda wieczoru- zespół "SOLEO"
20.30- DISCO NA POLU- DJ MASA

Imprezy towarzyszące:
*obsługa gastronomiczna
*urządzenia zabawowe dla dzieci
*wystawa ogrodnicza
*stoiska artystyczne: Centrum Kultury, Kół Gospodyń Wiejskich

więcej »

2016-08-17

Informacja

W dniu 26 sierpnia 2016 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 - pok. nr 22, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław.
tel.: 32 64 24 501 wew. 104
 

więcej »

2016-08-08

INFORMACJA

INFORMACJA

Na zlecenie OGP GAZ SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie firma TRACTEBEL ENGINEERING S.A. z siedzibą w Katowicach opracowuje dokumentację projektową p.n.: "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina-Pogórska Wola-Tworzeń-Tworóg-Odołanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego". Na całym odcinku projektowanego gazociąg jest objęty Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009r. - o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. 2009 nr 89 poz. 700 z późn. zm.) - zwaną "Specustawą". Komisja Europejska w październiku 2013r. przyznała inwestycji status "Projektu o znaczeniu wspólnotowym" ("Project of Common Interest"). Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa planowana jest także do współfinansowania przez Unię Europejską.

więcej »

2016-08-05

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227.
 

więcej »

2016-08-02

Godziny otwarcia boiska - ORLIK 2012

Godziny otwarcia boiska - ORLIK 2012

W związku z sezonem urlopowym boisko ORLIK w Bolesławiu będzie czynne w godzinach 12.00-21.00.

Dyrektor SZOiW w Bolesławiu

więcej »

2016-08-01

Komunikator SISMS

Komunikator SISMS

Od 2015r. w Powiecie Olkuskim istnieje system, który pozwala na otrzymywanie szybkich bezpłatnych informacji, ostrzeżeń i alarmów dotyczących całego powiatu olkuskiego lub tylko poszczególnych gmin. Aplikacja nazywa się „Komunikator SISMS” i działa na telefonach z systemem Android oraz Ios. Bardzo łatwo się ją instaluje, rejestruje i użytkuje. Zajmuje niewiele miejsca w pamięci systemowej, a może bardzo pomóc mieszkańcom w sytuacji zagrożenia.

Administratorem systemu dla Powiatu Olkuskiego jest Zespół Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Jeśli mają Państwo jakieś dodatkowe pytania proszę o kontakt pod nr tel.: (32) 647-65-50.

Więcej informacji o „Komunikatorze SISMS” znajdą Państwo na stronie:
www.sisms.pl

 

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Dudziński

więcej »

2016-07-08

O G ŁO S Z E N I E WÓJTA GMINY BOLESŁAW O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIAN MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

WÓJT GMINY BOLESŁAW

32-329 BOLESŁAW, UL. GŁÓWNA 58

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BOLESŁAW

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIAN MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW WRAZ
Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2016r. poz. 778) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Bolesław:

 

  1. Uchwały Nr XIX/166/2016 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław obejmującej miejscowości Ujków Nowy, Małobądz i Krze
  2. Uchwały Nr XIX/167/2016 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla Obszaru Nr 4 Krążek, Podlipie i Międzygórze
  3. Uchwały Nr XIX/168/2016 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla miejscowości Krzykawa

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmian planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław: ul. Główna 58, 32-329 Bolesław w terminie do dnia 02.08. 2016 roku. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Bolesław.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (nazwa sołectwa oraz nr nieruchomości). Uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku mapy, z zaznaczeniem nieruchomości (lub jej części), której dotyczy wniosek. Wnioski wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres boleslaw@gminaboleslaw.pl

WÓJT                 

/-/ Krzysztof Dudziński

więcej »

2016-06-27

Promocyjny bilet za 1 zł dla uczniów na okres wakacji

Promocyjny bilet za 1 zł dla uczniów na okres wakacji

Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu wprowadza od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 roku promocyjną cenę biletu w wysokości 1zł dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Promocja obowiązuje na obszarze jednej jednostki administracyjnej (przy czym miasto Bukowno i gmina Bolesław stanowią 1 jednostkę).

Podstawą do skorzystania ze zniżki jest ważna legitymacja szkolna.

 

Dzieciom i młodzieży życzymy udanych wakacji i zachęcamy do wspólnych podróży z ZKG „KM”.
 

więcej »

2016-08-25

Nowy Sącz ostatnim przystankiem Festiwalu „Małopolska Myśli o Tobie”

Od maja odwiedziliśmy z beneficjentami w ramach Festiwalu Funduszy Europejskich aż 5 miast w Małopolsce. W ostatnią niedzielę wakacji, 28 sierpnia, spotkamy się na rynku w Nowym Sączu, gdzie od godz. 14.00 czekać będzie na wszystkich mieszkańców mnóstwo atrakcji. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Afromental.

więcej »

2016-08-25

Informacja

W dniu 29 sierpnia 2016 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 - pok. nr 22, odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław.


Tel.: (32) 6424-501, wew. 104

więcej »

2016-08-25

O G Ł O S Z E N I E w sprawie przystąpienia Gminy Bolesław do sporządzenia projektu gminnego programu rewitalizacji

Wójt Gminy Bolesław działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.), zawiadamia, że została podjęta uchwała Nr XXI/192/2016 Rady Gminy Bolesław z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2026.

więcej »

2016-08-18

Dzień Otwarty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Dzień Otwarty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

25 sierpnia 2016r. w godzinach 8.00-15.00 (parter, ul. Kanonicza 12) odbędzie się Dzień Otwarty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który dedykowany jest dla osób fizycznych, dla których WFOŚiGW w Krakowie we wrześniu uruchamia nowy Program pożyczkowy “Jawor” na termomodernizację budynków jednorodzinnych..

Kolejne terminy ogłaszane będą na stronie www.wfos.krakow.pl oraz na https://www.facebook.com/dniotwartewfosigwwkrakowie.

więcej »

2016-08-18

Festiwal „Małopolska Myśli o Tobie” w Srebrnym Mieście

Olkusz, zwany „Srebrnym Miastem”, będzie kolejnym przystankiem na tegorocznej festiwalowej trasie. Już w niedzielę, 21 sierpnia (start godz. 14.00), na olkuskiej starówce funduszowa wiedza spotka się z praktyką dzięki beneficjentom, którzy zaprezentują tam swoje projekty. Nie zabraknie także muzycznych atrakcji, które zapewni gwiazda wieczoru zespół Zakopower.

 

Funduszowe inspiracje
Spotkanie z beneficjentami Funduszy Europejskich to kolejna okazja, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak sięgnąć po fundusze, i w jaki sposób wykorzystać je z sukcesem. Zapraszamy na stoiska naszych wystawców, którzy podczas festiwalu będą opowiadać o swojej przygodzie z realizacją projektów unijnych. Będzie można nie tylko posłuchać, ale także zobaczyć, doświadczyć, a nawet skosztować i przymierzyć dobrych praktyk z Małopolski. Swoje projekty w Olkuszu zaprezentują: Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A., MAKUK, 3D FLY, Gmina Miejska Kraków - Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie, HEN-HAFT Pracownia Strojów Ludowych i Stylizowanych Henryka Poniewierska, Złote Rączki, Projektowanie 3D dzięki funduszom Unii Europejskiej w Składzie Budowalnym Grafit Olkusz, Centrum Języków Obcych IMPULS – Helen Doron Olkusz/ Akademia Twórczego Rozwoju BYSTRZAK, Centrum Transferu Wiedzy Miękinia AGH, Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Gmina Ochotnica Dolna, Edyta Kania EMU, Wstążką malowane – Klaudia Naściszewska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ProBiznes Marta Krawczyk.
Nasi wystawcy przygotowali na swoich stoiskach wiele atrakcji m.in. warsztaty robotyki, doświadczenia chemiczne, zabawy edukacyjne z wykorzystaniem elementów introligatorskich, konkursy związane z odnawialnymi źródłami energii, czy prezentację żywych pszczół w bezpiecznym ulu.

Muzyczny wymiar Festiwalu
Festiwal w Olkuszu to także muzyczne atrakcje. Jako pierwsi na scenie wystąpią artyści Miejskiego Ośrodka Kultury. Zobaczymy także olkuski zespół „Wszystko dla Wszystkich”, który stawia na integrację międzypokoleniową - w swoim składzie ma muzyków w wieku od 16 do 81 lat. Na scenie wystąpi również zespół PAZZ z Oświęcimia, który zagra covery znanych utworów we własnych aranżacjach. Przed gwiazdą wieczoru zaśpiewa zespół Sayes, który swoją rokową duszę prezentował m.in. w 5. edycji programu telewizyjnego „Must Be The Music”. To oni supportować będą główny koncert olkuskiego festiwalu, zespół Zakopower, który rozpocznie się o godz. 19.00.

Przyjdź na olkuski rynek i zapytaj o Fundusze Europejskie
„Kto pyta nie błądzi” – w myśl znanego powiedzenia podczas Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska Myśli o Tobie” będzie można zapytać, zarówno o dotację na rozpoczęcie własnej działalności, fundusze na ocieplenie domu i wymianę starych kotłów, czy kwestie związane z rozwojem zawodowym.

Od 16 do 21 sierpnia na Rynku w Olkuszu, w Mobilnym Punkcie Informacyjnym, dyżurować będą specjaliści Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz doradcy zawodowi, którzy będą odpowiadać na Wasze pytania. Również w tych dniach będzie można porozmawiać z konsultantami Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na temat programu pożyczkowego „Jawor”. W naszym namiocie sferycznym spotkać się będzie można także z przedstawicielami Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., którzy podpowiedzą z jakich środków skorzystać przy rozpoczęciu własnej działalności i pracownikami Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej, którzy przedstawią ofertę kursów zawodowych i szkoleniowych.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zadać pytanie i dowiedzieć się więcej o Funduszach Europejskich od wtorku do soboty w godz. 11.00-18.00, a w dniu Festiwalu w godz. 14.00-19.00!

 

Szczegółowy program dyżurów na stronie: www.festiwal.fundusze.malopolska.pl/info-o-funduszach.

 

Kalendarz imprez w ramach Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie”

  • 21 sierpnia – Olkusz (Rynek) - gwiazda: Zakopower
  • 28 sierpnia – Nowy Sącz (Rynek) - gwiazda: Afromental

Organizatorem Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie” jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

 

Przeczytaj więcej o Festiwalu

Więcej informacji o Festiwalu: www.festiwal.fundusze.malopolska.pl
Facebook: Małopolska. Fundusze Europejskie
Weź udział w wydarzeniu
 

więcej »

2016-08-18

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu w 2016 roku otrzymała dofinansowanie w   ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych  w wysokości 10 790  zł. 

 

więcej »

1 [2] [3] ... ... [103] [104] [105]   następna strona »